CÔNG KHAI TÀI CHÍNH  
Cập nhật: 07/05/2024
Lượt xem: 4910


   
    CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ


NĂM HỌC

NỘI DUNG
(Chọn vào từng nội dung để xem chi tiết)

2023-2024

Dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT học hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp

Học phí khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS học trình độ Trung cấp

Giảm học phí dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT học hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp

Dành cho đối tượng tốt nghiệp THCS học trình độ Trung cấp 

2022-2023

Dành cho đối tượng học Trung cấp tốt nghiệp THCS

Dành cho đối tượng sinh viên học hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông

Dành cho đối tượng học sinh học hệ Trung cấp tốt nghiệp THPT

Dành cho đối tượng tốt nghiệp THCS học trình độ Trung cấp theo Nghị quyết 165/NQ-CP

2021-2022

Dành cho đối tượng học Trung cấp tốt nghiệp THCS

Dành cho đối tượng sinh viên học hệ Cao đẳng

Dành cho đối tượng học sinh học hệ Trung cấp tốt nghiệp THPT

2020-2021

Dành cho đối tượng học Trung cấp tốt nghiệp THCS

Dành cho đối tượng sinh viên học hệ Cao đẳng

Dành cho đối tượng học sinh học hệ Trung cấp tốt nghiệp THPT