Sứ mệnh - Tầm nhìn – Mục tiêu phát triển  
Cập nhật: 26/03/2024
Lượt xem: 5222


Sứ mệnh - Tầm nhìn - Mục tiêu chất lượng

 

           1. Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ có sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững xã hội, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng môi trường học tập và làm việc thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế tri thức; Áp dụng công nghệ tiên tiến trong dạy - học, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời; Cung ứng các dịch vụ giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực của xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường.

2. Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ phấn đấu trở thành trường cao đẳng đa ngành, chất lượng cao của Bộ Công Thương trong những năm tới, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đạt chuẩn quốc gia và khu vực. Trường vận hành theo phương châm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người học, luôn giúp người học thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Trở thành trường có vị trí cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; có khả năng cạnh tranh về các mặt sau:

        - Chất lượng hiệu quả cao trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

        - Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, theo các ngành công nghệ mũi nhọn đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cao cấp, chất lượng cao

         - Trở thành Trung tâm văn hoá, đạo đức phát triển văn hóa trường học

        - Phát triển các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu đáp ứng nhu cầu kinh tế- xã hội, nhu cầu của các đối tác, khách hàng

         - Phát triển chính sách các cơ chế quản lý nhà trường hiện đại

        - Có nhiều quỹ học bổng các chính sách hỗ trợ học tập, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên…

3. Giá trị cốt lõi

Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ lấy những giá trị cơ bản của con người và chuẩn mực trong nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng caom nền tảng cho sự phát triển dài hạn của nhà trường, kiên định khát vọng vươn tới và góp phần phát triển những giá trị sau:

         -  Vì sự phát triển toàn diện của con người, người học là trung tâm

        -  Phụng sự cộng đồng với các mục tiêu các chuẩn mực trong nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

         -  Hướng tới chất lượng, nhu cầu lợi ích chính đáng của người học

         -  Tôn trọng tài năng, sự khác biệt sự phát triển cá nhân sáng tạo

        -  Hội nhập, hợp tác cạnh tranh bằng sức mạnh tín nhiệm của mình trong quan hệ tôn trọng lẫn nhau

        -  Chịu trách nhiệm cao trước người học, Nhà nước cộng đồng về mọi hoạt động ảnh hưởng của trường

         -  Làm việc chủ động, sáng tạo hiệu quả.

                 4. Mục tiêu chất lượng (MTCL)

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2023-2024

(Theo Quyết định số 604/QĐ-CĐCT ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng)

Năm học 2023-2024, toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chất lượng sau:

   1.  Thể chế hóa hoạt động đảm bảo chất lượng toàn trường theo quy định;

  2.  Tự đánh giá chất lượng trường các năm đạt yêu cầu; tiến tới đánh giá ngoài đạt yêu cầu; Chuẩn hóa các qui trình làm việc của nhà trường;

  3.  Tự đánh giá các chương trình nghề trọng điểm cấp quốc gia, khu vực đạt yêu cầu; tiến tới kiểm định ngoài đạt yêu cầu;

  4.  Tuyển sinh hàng năm đạt 100% tổng chỉ tiêu chung theo kế hoạch; Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn, huấn luyện ATLD-VSLĐ cho DN đạt chỉ tiêu 4000 lượt người học;

  5.  Kết nối thường xuyên với ít nhất 40 doanh nghiệp để hỗ trợ công tác tuyển sinh, đào tạo, huấn luyện ATLD-VSLĐ, thực tập thực tế, chuyển giao KHCN…;

 6.  Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp đạt từ 98% trở lên, trong đó tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá chiếm tỷ lệ 25% trở lên. Kết quả học tập của HSSV trong năm học từ 96% trở lên đạt yêu cầu trong đó có từ 18% trở lên đạt khá trở lên. Kết quả rèn luyện của HSSV từ 95% trở lên đạt yêu cầu, trong đó có 85% trở lên xếp loại khá trở lên;

 7.  100% các chương trình đào tạo được xây dựng chỉnh sửa, cập nhật theo quy định; Đảm bảo 100% chương trình đào tạo đủ giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập;

 8.  Hàng năm có tham gia đề tài NCKH hoặc hoạt động KHCN cấp bộ, cấp tỉnh; các đơn vị trong trường đều có đề tài cấp cơ sở hoặc sáng kiến cải tiến kinh nghiệm;

 9.  100% thiết bị phục vụ đào tạo được kiểm soát và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch;

 10. Đảm bảo cân đối, thu chi tài chính đúng quy định, hiệu quả; Đảm bảo thu nhập cho CBVC theo quy định của nhà nước và của nhà trường; Tổ chức các phong trào văn hóa, thể dục thể thao cho CBVC ít nhất 01 lần/năm;

 11. 100% CBVC đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 80% trở lên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

 12. 100% đơn vị trong trường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 40% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

 13. 100% yêu cầu của HSSV được tư vấn và giải quyết kịp thời, đúng quy định;

 14. Tỷ lệ học sinh sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp tối thiểu 80%.

          5. Chính sách chất lượng (CSCL)

Với phương châm vận dụng sáng tạo, linh hoạt triết lý đào tạo “Thực học - Thực nghề - Chủ động hội nhập”, Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ đã và đang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng nhằm phục vụ thị trường lao động trong nước và khu vực. Toàn thể CBVC Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ cam kết:

1. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng nhà trường trở thành đơn vị đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực.

2. Thường xuyên cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kết hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, tăng cường hợp tác và liên kết với các cơ sở đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

3. Không ngừng cải tiến công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBVC.

4. Khẳng định thương hiệu nhà trường, tập trung hợp tác với các doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, huấn luyện ATLD-VSLĐ, thực tập thực tế, chuyển giao KHCN và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

5. Phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, huy động các nguồn lực để đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo chuẩn quốc gia, khu vực.

6. Xây dựng môi trường văn hóa, tác phong văn minh hiện đại, thể hiện tính chuyên nghiệp.

7. Duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo tuân thủ theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định.