Phòng tổ chức hành chính  
Cập nhật: 15/04/2023
Lượt xem: 26374

     PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1- Nguyễn Xuân Điệp - Trưởng Phòng
1- Lê Văn Phong - Phó phòng    
                                                

2- Đỗ Thanh Thuỷ

3- Cao Thị Thanh Hương

4- Đái Duy Bảo

5-  Đỗ Thị Thanh

6- Nguyễn Khoa Học

7- Vũ Văn Hùng

8- Nguyễn Quốc Thịnh
9- Hà Văn Hồng

10- Phạm Quang Hải

11- Nguyễn Thúy Anh

1. Vị trí, chức năng:

     Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị chức năng của nhà trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, chế độ chính sách, văn thư bảo mật, công tác hành chính, nội chính của nhà trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Xây dựng phương án, qui hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm về công tác tổ chức, nhân sự và triển khai thực hiện sau khi được duyệt.

+ Chủ trì xây dựng qui chế, nội qui, qui định chế độ công tác của nhà trường trên cơ sở qui định của nhà nước.

+ Đề xuất và triển khai công tác quản lí cán bộ, viên chức và người lao động thông qua các hoạt động: tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, đề bạt, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm và các chế độ chính sách xã hội khác theo qui định.

+Đảm bảo công tác hành chính trong nhà trường.

+ Quản lí điều hành Tổ Bảo vệ, chủ động và phối hợp với tổ chức, chính quyền địa phương thực hiện tốt và chịu trách nhiệm về công tác an ninh trong toàn trường.

+ Chăm lo điều kiện làm việc của Chuyên gia, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các Hội đồng, giáo viên và cán bộ nhân viên.

+ Thực hiện công tác văn thư, bảo mật, quản lí con dấu và lưu trữ các tài liệu liên quan về nhà trường: quản lý xe vào, ra làm việc trong trường theo đúng qui định.

+ Dự thảo, phát hành, theo dõi việc thực hiện các thông báo của Ban giám hiệu tới các phòng ban, khoa, bộ phận. Quản lý sổ và ghi chép trong các cuộc họp giao ban.

+ Quản lý và điều hành Tổ Lái xe, nắm lịch của Ban giám hiệu để bố trí xe.

+ Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học sinh mới vào trường, khám sức khỏe định kì trong thời gian học theo qui định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Giáo dục và đào tạo; đề nghị xử lý các trường hợp không đủ sức khỏe để học tập.

+ Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được qui định trong Qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cho HSSV.