Giới thiệu khoa Công nghệ giấy  
Cập nhật: 18/04/2023
Lượt xem: 23909

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ GIẤY

1. Địa chỉ liên hệ:

         Khoa Công nghệ Giấy - Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ - thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0906 182 977

Email: KhoacongnghePCIT@gmail.com 
2. Vị trí, chức năng:
              Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo các nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy, Kiểm nghiệm bột giấy và giấy, Xử lý chất thải và các hoạt động chuyên môn theo kế hoach đào tạo của Nhà trường. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác giảng dạy; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong ngành giấy.

 3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quản lý giảng viên, nhân viên phòng thí nghiệm, sinh viên và học sinh thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường;

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng;

- Được phân công, bố trí giáo viên giảng dạy trong khoa theo đúng chuyên ngành được đào tạo;

- Được đề xuất mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo các ngành nghề khoa phụ trách;

- Được sử dụng giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề, cơ sở vật chất kỹ thuật của trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của khoa cũng như công tác nghiên cứu khoa học;

- Được đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên trong khoa theo quy định của pháp luật;

- Được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý về chương trình, nội dung, phương pháp dạy nghề. Được thảo luận, góp ý về các chủ trương, kế hoạch phát triển dạy nghề, tổ chức quản lý của trường.

4. Nhân sự:

Trưởng Khoa: ThS. Hồ Thị Thuý Liên

Giảng viên:

1. ThS. Lưu Trung Thành

2. ThS. Cao Thị Bình

3.  ThS. Trần Thị Thanh Nga

4KS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

5. CN. Dương Thị Bích Hảo

6. CN. Mai Thị Thoa