Phòng kế hoạch tài chính  
Cập nhật: 28/06/2021
Lượt xem: 26673

GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1. Địa chỉ liên hệ

Phòng Kế hoạch tài chính - Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ - thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3827 057

Email: Phongkehoachtaichinhvcp@gmail.com

Website: www.pcit.edu.vn

2. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch Tài chính là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ, có chức năng tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán quản lý tài sản cố định, vốn ngân sách và vốn tự có theo đúng luật ngân sách, sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Lập kế hoạch thu chi tài chính: Thu thập số liệu, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị. Đề xuất dự toán chi, phân bổ tài chính; tham mưu xét duyệt dự toán thu chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao.

- Thực hiện chi tài chính cho các khoản chi theo chế độ quy định, các khoản chi theo dự toán, chi công việc được duyệt.

- Thực hiện việc thu nộp các khoản thuế theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc nhà nước Phù Ninh. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng TMCP Công thương, và Ngân hàng NN và phát triển nông thôn.

- Theo dõi, cập nhật thông tin mới, lập kế hoạch, thủ tục thanh toán các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền công tác cho cán bộ viên chức và người lao động. Lập phương án thanh toán giờ giảng cho cán bộ giảng dạy trong và ngoài trường.

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu hoạt động dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị, nộp kịp thời các khoản thu vào Ngân sách nhà nước. Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong và ngoài Nhà trường..

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà nước. Lập và nộp đúng thời hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính: cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho quản lý, điều hành của Hiệu trưởng và cơ quan chủ quản.

- Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động tài sản tại nhà trường. Hàng năm kết hợp với Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện công tác kiểm kê đánh giá lại tài sản đơn vị.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Nhân sự

Trưởng phòng: Cử nhân. Đỗ Thu Hiền

Nhân viên:

CN. Lê Thị Bích Ngọc

Th.s. Nguyễn Thị Thanh Huyền

          CN. Phan Thị Ngọc Kim