Trung tâm tuyển sinh  
Cập nhật: 28/06/2021
Lượt xem: 55380

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TUYỂN SINH

1. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm tuyển sinh - Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ - Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Th

Điện thoại: 0210 3833 833

Email: Trungtamtuyensinhvcp@gmail.com

2. Vị trí, chức năng

          Trung tâm tuyển sinh là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh, công tác thông tin tuyên truyền của Nhà trường.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

+ Công tác tuyển sinh

- Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thành lập Hội đồng tuyển sinh, xây dựng Quy chế tuyển sinh. Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hàng năm.

- Thu nhận hồ sơ tuyển sinh, lập danh sách thi tuyển hoặc xét tuyển, danh sách HSSV trúng tuyển theo quyết định của Hội đồng tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường triển khai công tác khảo sát nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân người học hàng năm.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác mở ngành, bậc, hệ đào tạo phù hợp với nhu cầu lao động xã hội.

- Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của nhà nước và nhà trường.

+ Công tác thông tin tuyên truyền

- Chuẩn bị, quản lý và tổ chức  các hoạt động truyền thông, quảng bá, đăng tải các thông tin về tuyển sinh, tuyển dụng lao động và hoạt động của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website, bảng tin của nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất với Ban giám hiệu các giải pháp, hình tức tuyên truyền có hiệu quả phục vụ công tác tuyển sinh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được nhà trường phân công

+ Quyền hạn

- Được phép huy động nguồn nhân lực là cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV nhà trường cho các hoạt động của Trung tâm trên cơ sở kế hoạch công tác được nhà trường phê duyệt.

- Được nhà trường cấp kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ các hoạt động của Trung tâm theo kế hoạch công tác được nhà trường phê duyệt.

- Được chủ động giao dịch, đàm phán với các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động tuyển sinh, khảo sát việc làm, hợp tác doanh nghiệp.

4. Nhân sự

* Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Đức Hạnh

+ Điện thoại: 0904 508 488. Email: Nguyenhanhcbls@gmail.com

* Nhân viên Trung tâm Tuyển sinh: Hoàng Thị Hiền

+ Điện thoại: 0984 392 885. Email:  Hoangthihien1502@gmail.com