Giới thiệu khoa Cơ bản  
Cập nhật: 17/04/2024
Lượt xem: 20516

GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN

1. Địa chỉ liên hệ

Khoa cơ bản - Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ - thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0838 279 835

Email: Khoacobanvcp@gmail.com

2. Vị trí, chức năng

Khoa Cơ bản trực thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ, có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo các môn học chung theo yêu cầu và kế hoạch đào tạo của nhà trường.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị phụ trách và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng duyệt.

- Tổ chức thực hiện và quản lí đào tạo, kế hoạch giàng dạy, học tập và các hoạt động đào tạo khác thuộc phạm vi trách nhiệm qui định tại chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ đào tạo theo phân công của nhà trường.
- Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật công nghệ được nhà trường giao. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi khoa phụ trách.

- Quản lí giáo viên; điều hành các hoạt động của đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lí, sử dụng, giữ gìn vệ sinh, bảo dưỡng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng làm việc và phòng thực hành chuyên ngành thuộc Khoa quản lí.

- Xây dựng nội qui làm việc của Khoa trên cơ sở qui định của nhà trường nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo chung của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được qui định trong qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Nhân sự:

Trưởng khoa: Nguyễn Thị Hợi

Giảng viên:

1. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

2. CN. Vi Quốc Trung

3. ThS. Lê Thi Cẩm Thạch

4. CN. Nguyễn Minh Thắng

         5. CN. Hà Thị Huệ
         6. CN. Nguyễn Thị Phương